Software Punt de Venda per a l'hostaleria

El Software Punt de Venda FrontRest és una eina de treball molt intuïtiva i fàcil d'usar. La seva utilització, gràcies a la interacció visual amb l'usuari, no requereix de formació ni de coneixements informàtics. Totes les funcions de venda, control i estadística estan dissenyades per a pantalles tàctils: "El que veu en pantalla el cambrer, és el que obté", evitant així costosos processos d'aprenentatge per a l'usuari.

FRONTREST CONTEMPLA TOTES LES NECESSITATS DEL RESTAURANT, PIZZERIA, CAFETERIA... I ESTÀ CONSIDERAT COM EL PROGRAMARI PER A l'HOSTALERIA MÉS COMPLET I MÉS INTUÏTIU DEL MERCAT

Pantalles de l'aplicació FrontRest

Principals característiques de FrontRest

Pantalla de venda

 • Configuració per usuari: totes les funcions de venda són configurables per usuari. Existeixen més de 110 funcions diferents per personalitzar un perfil d'usuari en funció dels permisos del mateix
 • Visualització gràfica: els articles es visualitzen per pantalla gràficament, agrupats per famílies. Per a la selecció d'un article només cal marcar la secció i a continuació l'article en qüestió.
 • Imatges: és possible associar imatges als articles en la pantalla de venda per identificar-los més fàcilment.
 • Favorits: els articles més venuts, encara que siguin de diferents seccions, poden agrupar-se en una secció especial de 'Favorits', accessible directament des de la pantalla de venda.
 • Pantalles de taules: les pantalles de salons i taules són configurables per l'usuari, podent disposar les taules, barres, etc. d'igual manera que en el restaurant. A més, l'estat de les mateixes es visualitza de manera gràfica per pantalla, podent aquestes estar lliures, ocupades, reservades, en subtotal, etc.
 • Vendes en espera: es pot deixar una venda en espera per taula, per cambrer o per client, per poder atendre una altra taula o venda.
 • Tarifes en funció de l'horari: es poden aplicar diferents tarifes per sessions. Es produeix un canvi automàtic de tarifes segons fraccions horàries.
 • Menús del dia: FrontRest contempla la creació de menús del dia, podent combinar articles de diferents seccions per a l'elaboració dels menús.
 • Distinció de l'ordre dels plats: l'aplicació distingeix entre primers plats, segons plats, postres, etc.
 • Modificadors: per detallar la preparació o acompanyament dels plats, es poden associar modificadors als articles (poc fet, molt fet, amb patates, sense sal, etc.).
 • Formats: contempla la venda d'articles en diferents formats (xopet, combinat, copa amb gel, etc.) podent associar-se un preu diferent per a cada format.
 • Combinats: FrontRest permet crear elements combinats formats per dos articles relacionats amb un format de tipus 'combinat' de manera ràpida (whisky amb coca-cola, vodka amb llimonada, etc.)
 • Facturació per temps: es pot aplicar facturació per temps per a articles com a taules de billar, etc.
 • Invitacions: amb l'opció d'invitacions es pot assignar preu 0 a una, diverses o totes les línies d'un tiquet. Posteriorment pot obtenir-se un informe amb l'extracte de totes les invitacions que s'han realitzat.
 • Connexió de balances: FrontRest permet la connexió de balances per a aquells articles que es venen per pes. El programa captura el pes que indica la balança i ho mostra en la pantalla de venda.
 • Impressió a cuina: les ordres dels clients poden imprimir-se en diferents impressores en funció de l'article que es demani. Un menjar s'imprimeix en la impressora de grill o cuina, mentre que una beguda s'imprimeix per la impressora de barra.

Control de presència del personal

 • FrontRest inclou control de presència d'empleats, podent registrar l'entrada i sortida dels mateixos mitjançant contrasenyes o targetes de cambrer amb banda magnètica.
 • Així mateix, el programa permet connectar un lector biomètric per identificar als empleats per empremta digital, evitant així trucs o enganys per part dels mateixos, ja que amb l'empremta digital no és possible registrar un empleat sense que estigui present en l'establiment.

Pantallas en cocina

 • Pantalla d'Ordre: A cuina poden visualitzar-se per pantalla totes les ordres rebudes des dels FrontRest o TeleComanda, així com el temps transcorregut des de l'entrada d'una ordre fins que se serveix. Així mateix, quan un plat se serveix s'elimina de la llista d'ordres pendents de servir.
 • Pantalla de cuina: també poden visualitzar-se per pantalla de cuina les unitats totals de cadascun dels plats a preparar, mostrant mitjançant un canvi de color l'augment o disminució de les unitats a preparar.
 • La pantalla de cuina permet treballar amb dos mètodes: en temps real o mitjançant estoc disponible.

Totalització d'una venda

 • Impressió de tíquet: normalment, en la totalización d'una venda s'imprimeix un tíquet. No obstant això també es puedefinalizar una venda com a factura associant-li un client.
 • Diverses formes de pagament: en la pantalla de totalització, l'usuari ha de seleccionar la forma de pagament. Si l'import lliurat pel client és superior al total de la venda, es mostra en pantalla l'import a retornar com a canvi. També és possible assignar a una venda diverses formes de pagament. Per exemple, una part en efectiu i la resta a crèdit.
 • Vendes a crèdit: per a les vendes a crèdit, l'usuari té l'obligació d'indicar a quin client es realitza, per a un posterior control i seguiment del cobrament.
 • Aplicació multimoneda: és possible cobrar una venda fins i tot en dues o més monedes diferents, calculant els imports corresponents en funció del tipus de canvi definit. En seleccionar una moneda es visualitzen en pantalla els diferents tipus de bitllets i monedes per facilitar la introducció de l'import lliurat pel client.
 • Cobrament amb targeta: es pot cobrar per targeta bancària mitjançant connexió al datàfon des del mateix terminal. Quan el cobrament d'una venda es realitza amb targeta magnètica de crèdit o de dèbit, la lectura es realitza des del propi Front sense necessitat d'utilitzar un altre dispositiu. L'extracte bancari sempre quadra amb el tancament de caixa, ja que si una targeta és errònia el Punt de Venda obliga a seleccionar una altra forma de cobrament.
 • Impressió de subtotal: es pot imprimir un subtotal per presentar-ho a la taula abans de totalitzar definitivament la venda i indicar la forma de pagament.
 • Pagament fraccionat: l'opció de pagament fraccionat permet dividir una minuta en diverses per a una mateixa taula.
 • Diferents dissenys de tíquet: per donar un millor servei en el punt de venda, poden definir-se diferents dissenys per a la impressió del document que se li lliura al client. Així mateix, el tíquet pot imprimir-se en diferents idiomes, ja que FrontRest permet definir l'idioma del tíquet imprimint les descripcions de l'articulo en l'idioma seleccionat.
 • Enllaç amb FrontHotel: FrontRest enllaça directament amb el programari d'Hotel, ja que permet carregar a les habitacions les consumicions fetes en la cafeteria

Control de magatzem

 • Mòdul de compres: FrontRest inclou un complet mòdul de compres útil tant per a la previsió de compres com per a l'entrada manual d'albarans de compra.
 • Inclou un assistent intel·ligent per a la creació de comandes de compra en funció de l'estoc baix mínims. Això permet realitzar una reposició automàtica de barres.
 • El programa permet mantenir diferents tarifes de compra de proveïdors. En el moment de realitzar una comanda de compra, el programa proposa el millor preu de compra de manera automàtica.
 • És possible realitzar inventaris multimagatzem.
 • Escandalls: FrontRest permet la creació i manteniment d' escandalls. Quan es ven un article amb FrontRest, els seus components es desestoquen automàticament, coneixent en temps real l'estoc dels components.

Estadístiques i tancament de caixa

 • Tancament de caixa: FrontRest obliga a realitzar almenys un tancament de caixa diari, ja que en un tancament de caixa no pot haver-hi moviments de més d'un dia. Abans de visualitzar el quadrament de caixa, l'usuari ha de declarar tot l'efectiu per a cadascuna de les monedes utilitzades, detallant el nombre de bitllets i monedes de cada valor. Una vegada finalitzada la declaració d'efectiu, s'imprimeix el tancament de caixa (també denominat Z). En el tancament de caixa es mostra el quadrament d'efectiu (la diferència entre el càlcul realitzat pel programa i l'import declarat per l'usuari). Per configuració, poden afegir-se una sèrie d'informes per completar la informació del dia: desglossaments de vendes (per formes de pagament, per venedor o per departament), informes d'auditoria (canvis de preus realitzats, devolucions, descomptes...), etc.
 • Consulta de vendes: Des de la mateixa pantalla de venda poden consultar-se ràpidament totes les vendes del dia o de dies anteriors en l'opció de 'Diari de vendes'.
 • Extensa estadística: FrontRest presenta també una extensa col·lecció d'informes i gràfiques per controlar i analitzar tots els moviments produïts en el restaurant

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència d'usuari i oferir continguts adaptats als seus interessos. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Tancar